Get Adobe Flash player
น้อมเกล้าระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

ประกาศ โรงพยาบาลชุมแพ

เรื่อง การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

แบบรายงานการดำเนินการตามมาตรการสำคัญ 4 มาตรการ

จุดดาวน์โหลดเอกสาร
Download this file (ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต.pdf)ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต.pdfสุภสิทธิ์ สีโต399 Kb