Get Adobe Flash player
น้อมเกล้าระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

ประกาศ โรงพยาบาลชุมแพ

เรื่อง มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน